تکنولوژی ایموبلایزر

ایمو بلایزر از دیدگاه فنی 2

 صفحه کلید 

اتصال کابل صفحه کلید دوردیف است . یک ردیف برای صفحه کلید های بااتصال هفت پین و ردیف دیگر برای صفحه کلید های بااتصال ده پین میباشد . بافشار هر کلید مجاز صدای بیپ کوتاهی شنیده  می شود . 
کلیدهای(*،0،#) کلیدهای ردیف صفحه شماره گیر(#  ، 0   ، *)   درشروع کد گشایی کدهای کلید ضد سرقت خودرو ( دردوحالت پالس و تن) کار نمیکنند . بعدازواردکردن اولین شماره کلید غیرازصفر، فقط کلید o باز می شود و کلیدهای باقی مانده درصورت فعال بودن شماره گیر تن بعداز دریافت سیگنال16KHz بازمیشود .

دریافت سیگنال بعدی در ایموبلایزر 

درصورتی که بخواهید بعداز پایان زمان ارتباط کیت کلید و خودرو immobilizer و بادریافت سیگنال16KHz بادریفت ایموبلایزر دیگری اجازه ادامه ارتباط کیت کلید و خودرو داده شود . کد 101 رادرحالت برنامه ریزی وارد کنید ( پیش تنظیم = غیرفعال) درصورت نیاز ، تایمر ارتباط کیت کلید و خودرو immobilizer                                     (پیش تنظیم = صدوهشتاد ثانیه ) و با زمان بین دو سیگنال 16KHz را تنظیم کنید .                  ( پیش تنظیم = صدونود ثانیه) در پایان زمان و یا بادریافت سیگنال 16KHz صدای بیپ مخصوصی اطلاع میدهد که سیگنال 16KHz دریافت شده و یا زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه اجازه خداحافظی و یادرصورت قعال بودن دریافت ایموبلایزر بعدی، با انداختن ایموبلایزر در کلید در محدوده زمانی ده ثانیه ادامه مکالمات بدهند .

سرویس دبیت کارت 

باوراد کردن شماره 132( کد سرویس دبیت کارت ) و درپی ان بادریافت سیگنال و یابدون دریافت سیگنال 16KHz ( پیش تنظیم = بدون 16KHz باصدای بیپ مخصوصی شماره گیر تن فعال میشود و ایموبلایزر به بخش فعالسازی نمیرود ( ارتباط کیت کلید و خودرو مستقیم است) ( پیش تنظیم = فعال) . بدون محدودیت زمانی (پیش تنظیم = بدون محدودیت تایمر= سی دقیقه ) درپایان ارتباط کیت کلید و خودرو درصورتی که تایمر فعال باشد ، صدای بیپ مخصوصی ، اطلاع میدهد که زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه برای خداحافظی باقی مانده است . باگذاشتن سنسور در بستر سنسور ایموبلایزر رااز دریچه دریافت، بردارید .
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت کلید سازی

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر