عیب یابی ایموبلایزر

عیب یابی سیستم ایموبلایزر

 عیب یابی براساس روشن شدنLED و صدای بوق

لازم به توضیح است که دراکثر مواقع باتوجه به روشن شدن چراغ LED و صدای بوق دستگاه طبق جدول پیوست میتوان به نوع عیب پی برد .

.................................................................... اتمام انتظار برای دریافت ایموبلایزر

..................................................................... اتمام انتظار برای فشار کلید

..................................................................... ایموبلایزر از جلوسنسور رد شده است

.....................................................................بیموقع 16KHz دریافت شد

..................................................................... اشکال نامشخص

...................................................................شروع برنامه ریزی

...................................................................... اتمام برنامه ریزی

..................................................................صفحه کلید فقل شد

................................................................. تماس بدون جواب

...............................................................گیر کردن ایموبلایزر درمکانیزم

.............................................................تماس مستقیم

.......................................................... تماس از طریق سرویس دبیت کارت

.............................................................اتمام زمان ارتباط کیت کلید و خودرو شروع ده ثانیه زمان خداحافظی

.......................................................... اتمام زمان ارتباط کیت کلید و خودرو و قطع آن

.........................................................تنظیم ایموبلایزر بعداز فشار کلید ستاره

........................................................ اشکال درمدار مکانیزم عدم دریافت سیگنال

....................................................... اشکال در حافظه E2PROM

عیب یابی و رفع عیب کلیدهای ضد سرقت خودرو

چگونگی رفع عیب

نوع عیب

یکی از   پل  ورودی قطع یا اتصال کوتاه می باشد

1- باجابجایی خطA و B ارتباط برقرار میشود و یادرهر دو وضعیت ارتباط قطع است

 

چنانچه میکروسوئیچ درست عمل نماید اشکال از مقدار  تغذیه می باشد باید ترانزیستور های تست شود

2- با قطع و وصل شدن میکرو سوئیپ تغذیه مدار قطع و یاوصل نمیسود.

 

الف: شکه درمقابل سنسور نیست.

ب: تنظیم ایموبلایزر بهم خورده و باید کجددا به مدار(برنامه) تنظیم شود.

3- تغذیه وارد مدار شده ولیکن با انداختن ایموبلایزر صدای بوق درسنسور شنیده نمیشود و دهنی همچنان بسته است .

 

سیستم ارتباط مکانیزم به مدار اصلی اشکال داشته و اطلاعات مدار مکانیزم به مدار اصلی نمی رسد .

4- LED  coin چراغ ایموبلایزر درزمان برداشتن سنسور با صدای بیپ شروع به چشمک زدن کرده و پس از چند ثانیه خاموش میشود.

دراین صورت با ضد سرقت خودرو میتوان فهیمد که ارتباط سیستم باخارج برقرار است ولی قسمت سنسور و مدار ارتباط کیت کلید و خودرو اشکال دارد.

5- قسمت مدار اشکال داشته و صدای بوق درسنسور شنیده نمشود .

 

سوییچ خودرو به زبان ساده :

درشماره های پیشین باانواع کلیدهای خودرو وعملکرد هریک آشنا شدیم . بایادآوری این نکته که وظیفه اصلی هرکلیدهای خودرو بدون توجه به نوع اتصال وبرقراری ارتباط یک پورت ورودی (مشترک یاترانک) به یک پورت خروجی ( مشترک یا ترانک) است . اکنون به طرح این مسئله می پردازیم که کلید خودرو چگونه و بااستفاده از چه اطلاعاتی عملیات راهیابی را انجام میدهد .

همه ما به طور اجمال می دانیم دریک شبکه داخلی خودرو کلیدی هر مشترک دارای یک شماره کلید مخصوص به خوداست که به عنوان ادرس اودرشبکه داخلی خودرو مورداستفاده قرارگرفته و صاحبان خودرو دیگر برای ارتباط کیت کلید و خودرو بااوکافی است بادستگاه کلید خودآن را ضد سرقت خودرو نمایند. بنابراین تمام اطلاعاتی که دریک شبکه داخلی خودرو کلیدی منجر به برقراری ارتباط می شود فقط یک شماره کلید است ! درواقع اگر بخواهیم دقیق تر بحث کنیم در شبکه داخلی خودرو های شخصی یک سیستم شماره گذاری (Numbering system) وجود دارد مه مکانیزم راهیابی را مشخص کرده و صاحبان خودرو براساس آن شماره گذاری می شوند. 

دراین سیستم به هر ماشین درهرمرکز تولید یک شماره به کلید «کدماشین»یاofficecode اختصاص داده می شود . این کد می تواند از یک رقم تاچهار رقم باشد . درسیستم فعلی شماره گذاری ایران کلید کلیه ماشین حتما باید سه رقمی باشد . تعداد صاحبان خودروی که می توانند به ماشین وصل شوند .«ظرفیت» ماشین (Capacity) نامیده می شود مثلا یک ماشین ده هزارشماره ای می تواند ده هزار مشترک داشته باشد . این صاحبان خودرو درماشیناز«......» تاحداکثر «999» شماره گذاری می شوند . براساس شماره کامیک مشترک عبارت است از :(  شماره مشترک در ماشین+ کد ماشین) که به شکل cccxxxx نمایش داده مش ود . اگر ظرفیت یک ماشین سوییچ بیش از ده هزار شماره باشد ، به ازای هر ده هزار شماره یک کدماشین جداگانه خواهدداشت. به طور مثال اگر کد یک ماشین ده هزار شماره ای 425 باشد صاحبان خودرو آن از 4250000 تا 4259999 شماره گذاری می شوندواگر دارای بیست هزار مشترک باشد ، ده هزار مشترک بعدی می توانند از 4260000 تا 4269999 شماره گذار ی شوند .دراین سیستم برای ارتباط مرکز تولیدها با یکدیگر نیز به هر مرکز تولید یک کداختصاص داده می شود ، که به آن کدimobilizerاArea code گفته می شود و معمولا برای متفاوت بودن ازکد ماشین داخل مرکز تولید یک رقم خاص مثل«صفر» قبل از آن اضافه می شود . 

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت کلید سازی

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر