فیلمی در مورد: نحوه کار با دستگاه کلید سازی

نحوه کار با دستگاه کلید سازی


در این فیلم کوتاه به آموزش نحوه کار با دستگاه کلیدسازی و نحوه ساخت کلید از روی کلید دیگر می پردازیم. برای این کار نیاز به کلید خام و یک کلید از قبل ساخته شده داریم. به فیلم دقت فرمائید . . .


دریافت فایل ویدئو