فیلمی در مورد: نگاهی به ساختار قفل های سیلندری و خط تولید آن

نگاهی به ساختار قفل های سیلندری و خط تولید آن


خط تولید قفل سیلندری از صفر تا صد در چند دقیقه.


دریافت فایل ویدئو