فیلمی در مورد: نحوه ساخت دستگاه های کلید سازی

نحوه ساخت دستگاه های کلید سازی


فیلم ویدئو در مورد ساخت و کالیبراسیون دستگاه های کلید سازی و یک کارگاه کلید سازی معتبر زیر نظر کلید سازی شبانه روزی مهرداد


دریافت فایل ویدئو