پروژه کارسنجی و زمانسنجی

کارسنجی و زمانسنجی

توسط admin | گروه مقاله های متفرقه | 1397/03/25

نظرات 0

فصل اول : مقدمه 
مقدمه 1
تعريف موضوع 3
اهداف انجام پروژه 4
محدوده زماني و مكاني انجام پروژه 5
نكاتي كلي قابل توجه در مطالعه كار 6
فصل دوم : ادبيات تحقيق 
مقدمه 7
تاريخچه كارسنجي و زمان سنجي 8
چند تعريف از بهره وري 10
روشهاي كلي براي اندازه گيري بهره وري 11
بهره وري عوامل توليد و كارسنجي و روش سنجي 12
روش تعيين كل زمان كار 13
ارزيابي كار 16
هدف كارسنجي 19
موارد استفاده كارسنجي 19
فنون كارسنجي 23
مطالعه كار 23
فوايد مطالعه كار 26
كارسنجي 27
مراحل اصلي مطالعه كار 28
مطالعه روش 29
اهداف مطالعه روش 29
ابزارهاي مرحله ثبت مطالعه روش 31
علائم مورد استفاده در نمودارهاي مربوط به فرآيند 38
تربلينگ ها 46
زمان سنجي 50
مقدمات زمان سنجي 51
اهداف زمان سنجي 55
تكنيك هاي مختلف زمان سنجي 56
مراحل اساسي زمان سنجي 57
انتخاب كار مورد مطالعه و انجام زمان سنجي 58
طرز برخورد با كارگر و انجام زمان سنجي 59
كسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجي 60
بررسي روش در انجام زمان سنجي 61
مراحل زمان سنجي به روش Stop watch 61
تقسيم سيكل عمليات به اجزا و مناسب كاري 62
انواع عناصر كاري 63
انواع كرونومتر 66
روشهاي ثبت نتايج زمان سنجي با كرونومتر 67
مشكلات ثبت زمان 74
محاسبه تعداد سيكل هاي مورد مشاهده 74
ضريب عملكرد 75
روش و ستينگ هاوس 79
روش توازن اجراي كار 80
الونس 80
محاسبه زمان استاندارد 82
سيستم هاي زمان سنجي پيشرفته خانواده MTM 84
كاربرد، مزايا و معايب روش MTM 84
واحد زمان در سيستم MTM 85
انواع MTM 86
حركت بسيط در سيستم MTM 87
روش زمان سنجي MOST 87
كاربرد انواع سيستم هاي زمان سنجي MOST 89
فصل سوم : بررسي وضعيت موجود 
مقدمه 90
معرفي شركت 91
شهردارو در يك نگاه 92
محدوده مكاني شركت شهردارو 93
تاريخچه شركت داروسازي شهردارو 94
نمودار سازماني شركت شهردارو 95
چارت سازماني شركت «مديريت» 96
خطوط توليدي شركت لابراتورهاي شهردارو 97
ليست تجهيزات جامدات 98
معرفي واحدي كه پروژه در آن انجام شده 100
بررسي مراحل اصلي كار در قسمت مايعات با استفاده از فلوچارت 101
نمودار OPC توليد قطره 102
نمودار FPC ساخت قطره 103
بررسي وضعيت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسي 105
نقشه جريان 106
نمودار جريان فرآيند 107
جدول زمان بندي 108
فصل چهارم: تجزيه و تحليل و ارائه پيشنهادات 
مقدمه 110
نقاط قوت 111
نقاط ضعف 114
پيشنهادات 115
توصيه هايي جهت كارآمدتر شدن نيروي انساني 116
پيشنهاداتي در خصوص بهبود شرايط 118
شش عامل بهينه كننده‌ي زمان‌بندي 121
چند نكته مهم 122
منابع مورد استفاده 123
 
 
وقت و زمان از اصلي ترين عناصر در توليد و بهره وري در صنعت کلیدسازی مي باشد از اين رو توجه به گذر آن وجلوگيري از اتلاف زمان از ديرباز مدنظر بزرگان وانديشمندان بوده است زمان مي گذرد و نمي توان از عبور آن ممانعت نمود پس براي باطل شدن آن بايد از هر لحظه و دم بهره جست. 
در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زماني و مكاني پروژه آشنا مي شويد. 
در فصل دوم، شناخت كامل از موضوع پروژه و تعريف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد. 
در فصل سوم،شركت مورد نظر و فعاليت ها و اقدامات انجام شده در آن مكان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد. 
در فصل چهارم ، از نتايج حاصل از انجام پروژه ، پيشنهادات و راهكارها آگاه مي شويد. 
فصل پنجم ، فصل ضمايم و پيوست ها مي باشد. 
موضوع زمان يعني موضوعي كه اميد است در تمام مراحل ولحظات زندگي ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به اميد حق، از عمر كه بزرگترين نعمت الهي است در مفيدترين كار و بهترين وجه استفاده نماييم. 
در سازمان ها وادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزيابي كار وزمان قرار مي گيرد و منظور از انجام مطالعات دراين زمينه ، دست يافتن و بهره وري وكاهش هزينه ها و حذف خستگي و كسالت نسبت به كار مي باشد. 
تعريف موضوع 
يكي از مهمترين مسائلي كه امروزه در كارخانجات وادارات و انواع صنايع و خدمات دردست بررسي است، بهبود بهره وري و افزايش بازدهي مي باشد و به همين منظور روشي براي كمك به امر بهره وري ابداع شد، كه مطالعه كار نام دارد. در مطالعه كار با تعيين روش منطقي و سريع و ساده انجام كار به كاهش هزينه ها و افزايش سود حاصل مي پردازيم و از اين طريق با استفاده از حداقل منابع به حداكثر سود دست مي يابيم. 
بطور كلي بهبود بهره وري و به ويژه بهره وري نيروي انساني به عنوان يكي از اجزاء ضروري بهره وري به حساب مي آيد. با استفاده از مطالعه روشي به دنبال بهبود بهره‌وري نيروي انساني هستيم. به بيان ديگر مباحث كارسنجي و روش سنجي به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي بهبود بهره وري عوامل توليد قابل استفاده و كاربرد مي باشد. 
مطالعه كار عبارت است از بكارگيري تكنيك هاي مطالعه روش واندازه گيري كار براي بهبود كارآيي و افزايش اثربخشي در سازمان، بنابراين مطالعه كار مستقيماً با بازدهي در ارتباط است هر گاه بخواهيم با استفاده از منابع موجود بازدهي را افزايش دهيم مطالعه كار يكي از روشهاي مطلوب است.  
 
اهداف انجام پروژه : 
1- ايجاد يك Baseمناسب زماني براي هر يك از جزئيات فعاليت هاي انجام شده منظور تعيين زمان كلي براي هر يك از فعاليت ها بدين معني كه قرار است براي هر يك از اجزا زمان تعيين شود تا اگر ترتيب و تركيب اجزا و فعاليت ها تغيير نمود و جابجا شد بتوان زمان فرآيند را نيز سريعاً و بدون صرف زمان و انرژي به سادگي به دست آورد. 
2- هدف ديگر ازمطالعه اين است كه با توجه به حجم كار وزمان متعلق به آن بتوان نيروي انساني و منابع مورد نياز را تخمين زد. 
3- تعيين ميزان توليد در بازه هاي زماني مختلف و همچنين نقل و انتقالات صورت گرفته و ساير كارهاي انجام شده در بازه زماني درخواستي. 
4- توانايي ارائه گزارش كار ودفاع از نتيجه كارها به استناد ميزان كاري كه براساس زمان تعيين شده انجام شده است. 
5- ايجاد نظام پاداش و تنبيه براساس ميزان كار افراد در مقايسه با نتايج حاصل از اين پروژه 
نكات كلي قابل توجه در مطالعه كار: 
شناخت وضعيت كلي و يا موجود كار به صورت محققانه و به دور از ايده ها و ديدگاههاي شخصي و پيش فرض هاي اوليه. 
توجه به انعطاف پذيري  در روشهاي مطالعه كار اعم از تكنيك هاي مطالعه روش يا تكنيك هاي زمان سنجي 
توجه به وسعت كاربرد مطالعه كار و قابليت تامين و تطبيق آن در انواع فعاليت ها
مطالعه كار بايد به عنوان ابزار مديريتي تلقي شده و مديريت بايد از آن حمايت كند. 
دقت درفاكتورهاي مربوط به عوامل انساني كه موارد زير را شامل مي شود. 
متصديان مطالعه كار بايد در گفتار و كردار خود صادق بوده و خود را هميشه در موقعيت افراد مورد مطالعه قرار دهند. 
بايد مناسب ترين وقت را براي مطالعه انتخاب كنند و در تمام مراحل كارگر را دعوت به همكاري نمايند. 
توضيحات بايد به زبان ساده و قابل درك براي افراد مربوط باشد. 
متصديان بايد بعد از بكارگيري روش جديد نيز با افراد در ارتباط باشند زيرا يك ايده زماني واقعاً منتقل شده است كه افراد را از خود بدانند. 
با افتخار و سربلندي نظرات و پيشنهادات سازنده رابه شخص صادر كننده آن نظر نسبت دهند. 
امروزه مطالعه علمي كار، شامل حركت سنجي و روش سنجي و تعيين استانداردهاي توليد و كاركرد در کلید سازی براساس آن است. يعني با تجزيه و تحليل علمي كار، معين مي شود كه بازده متوسط يك فرد عادي در يك روز عادي كاري چقدر است و براي اين كاركرد يا توليد استاندارد، چه دستمزدي بايد پرداخت شود اگر توليد و بازده كار كمي بالاتر از استاندارد يا حد متعارف باشد براي ايجاد انگيزه و تشويق به ادامه توليد بالا لازم است يك سيستم پرداخت تشويقي نيز پيش بيني كند. 
مجموع اين مطالب ما را بر آن مي دارد كه از نيروي انساني شاغل حداكثر استفاده مطلوب را بنمائيم از طرفي مي دانيم كه فنون مورد استفاده در بهبود سيستم ها و روش ها براي رفع مشكلي كه گريبانگير سازمان است بكار مي آيد. پس بايد موضوع بايد موضوع كارسنجي و زمان سنجي را از اين ديدگاه نيز بررسي كرد مشكلي كه كارسنجي به آن مي پردازد عبارتست از مطالعه ناهماهنگي بين نيروي انساني شاغل و نيروي انساني كه عايد سازمان مي شود. 
 
تاريخچه ي كارسنجي و زمان سنجي: 
مشهور است كه زمان سنجي از كارگاه كمپاني فولادسازي ميداوال (miduale) در سال 1881 ميلادي توسط فردريك تيلور آغاز گشته است گر چه تيلور به عنوان پدر زمان سنجي شناخته شده است ليكن قبل از او زمان نسجي در اروپا نيز انجام شده است و در سال 1760 يك فرانسوي به نام پرونت (Peranet)  مطالعه زماني گسترده اي براي توليد پين انجام داد و مدت 60 سال يك اقتصاد دان انگليسي به نام Babbaya اين كار را ادامه داد. 
تيلور در سال 1883 با روش سيستماتيك مطالعه كار توانست يك كار مشخص را به عناصري تقسيم كرده و تك تك عناصر را بررسي كند. تيلور اظهار داشته كه زمان سنجي يك عنصر در مديريت علمي است كه مي تواند مهارت مديريت را از مديران به افراد انتقال دهد. تيلور همچنين دريافت كرد كه به ميزان اهميت مسائل مواد و ماشين آلات بايد به مسائل انساني نيز توجه داشت. به دنبال نظريات تيلور مبني بر لزوم تجزيه و تحليل حركات فرانك گيلبرت (Frank Gilbert) و همسرش (Liliane Gilbert) كوشش هاي فراواني صرف پايه گذاري و توسعه روش علمي تجزيه و تحليل حركات كردند. 
گيلبرت عناصر اصلي حركت را پايه گذاري كرد و گفت ما در حين انجام كارهاي مختلف 18-17 حركت مفيد بيشتر نداريم و مابقي حركات زائد هستند و حذف اين حركات زائد موجب كاهش زمان و افزايش كارآيي وسرانجام سوددهي بيشتر مي شود و بدين وسيله علم حركات سنجي بنيان گذاري شد. گيلبرت دو تكنيك سايكلوگراف و كرنوسايكلوگراف را براي بررسي مسير حركات كارگر طرح و تدوين نمود. گيلبرت از اين موضوع در بهبود روش ها، نشان دادن حركات صحيح و آموزش كارگزاران جديد استفاده كرد. 
در دهه 1930 بود كه مهندسي روش ها توسط مينارد پايه گذاري شد وي عقيده داشت كه براي بالا بردن راندمان كاري نبايد حركات، استانداردها و پاداش ها و … را به صورت مجزا مورد بررسي قرار داد بلكه آنها را به صورت يك مجموعه با روشهاي علمي بايد مورد تجزيه و تحليل قرار داد. 
در اواسط قرن بيستم بررسي دو جنبه اي هم در زمينه حركت و هم زمان انجام شد و از تركيب اين دو ، روشي به نام مطالعه حركت وزمان بوجود آمد كه به دليل تغييرات سريعي كه به تازگي در اين زمينه پديدار گشته است، امروزه واژه (motion and tim study) به معناي وسيعي اين اطلاعات را در بر گرفته است و تغييراتي هم در زمينه علمي شكل هاي ابتدايي اين روش پيدا كرده است اين روش شامل طرح سيستم هاي كار و متدهاي مهندسي است. 
 
بهره وري در صنعت کلید سازی چيست؟ 
بهره وري عبارت است از نسبت برونداد (out put) به درون داد (in put)
چند تعريف ديگر از بهره وري: 
الف ) EPA (آژانس بهره وري اروپا) 
بهره وري درجه استفاده موثر از هر يك از عوامل توليد است. 
بهره وري در درجه اول يك ديدگاه فكري است كه همواره سعي دارد آنچه را كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد بهره وري براين عقيده متكي است كه انسان مي تواند كارها ووظايفش را هر روز بهتر از روز پيش به انجام رساند افزايش بهره وري مستلزم آن است كه بطور پيوسته در جهت انطباق فعاليت هاي اقتصادي با شرايط متغير و بكارگيري نظريه ها و روش هاي جديد اقدامات لازم صورت پذيرد بهره وري ايمان راسخ به پيشرفت انسان ها مي باشد. 
ب )‌JPC (مركز بهره وري ژاپن):
هدف از بهبود بهره وري عبارتست از به حداكثر رساندن استفاده از منابع ، نيروي انساني، تسهيلات و … به طريقة علمي ، كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها،  افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي وبهبود معيارهاي زندگي آنگونه كه به به سود كارگر، مديريت وعموم مصرف كنندگان باشد. 
 
روشهاي كلي براي اندازه گيري بهره وري در صنعت کلید: 
بطور كلي دو روش براي اندازه گيري و سنجش بهره وري وجود دارد: 
1- بهره وري فيزيكي : 
در اين روش بهره وري با استفاده از واحدهاي فيزيكي مانند اندازه، طول و وزن و … محاسبه مي گردد، به طور مثال براي محاسبه بهره وري فيزيكي نيروي انساني مي توان از رابطه زير استفاده كرد. 
= بهره وري فيزيكي نيروي انساني 
نفرساعت كار نيروي انساني / سطح، حجم، وزن يا تعداد محصول توليد شده

2- بهره وري ارزش: 
دراين روش محاسبه بهره وري از ارزشهاي پولي مقادير ستاده و داده برحسب داده هاي مانند ريال، دلار و يورو و .. استفاده مي شود كه بطور مثال براي محاسبه بهره وري ارزش نيروي انساني مي توان از رابطه زير استفاده نمود: 
= بهره وري ارزش نيروي انساني 
ارزش كار يا نيروي انساني استفاده شده / ارزش محصول يا خدمات توليد شده
 
بهره وري عوامل توليد وكارسنجي وروش سنجي: 
 بطور كلي بهبود بهره وري به عنوان يكي از مهمترين موضوعات موجود در صنعت مطرح است و از اين ميان بهره وري نيروي انساني به عنوان اساسي ترين و پيچيده ترين جزء بهره وري قابل بررسي و تحليل است با استفاده از مطالعه روش به دنبال بهبود بهره وري واحد توليدي در زمينه كليه عوامل توليد و با استفاده از مطالعه حركت واندازه گيري كار به دنبال بهبود بهره وري نيروي انساني هستيم به بيان ديگر مبحث كارسنجي و روش سنجي به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي بهبود بهره وري عوامل توليد قابل استفاده مي باشد. 
 
 
 
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت کلید سازی

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر