فیلمی در مورد: شکل سه بعدی قفل درب منزل و نحوه عملکرد آن

شکل سه بعدی قفل درب منزل و نحوه عملکرد آن


شکل سه بعدی قفل درب منزل و نحوه عملکرد آن در چند دقیقه در فیلمی کوتاه نمایش داده شده است.


دریافت فایل ویدئو